Algemene voorwaarden BOENTA.nl – Aanvrager

Gevestigd aan de Rijksweg 15 te (6097 NK) Heel

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59322268

Versie: 1 oktober 2015

Inhoudsopgave

 • Artikel 1. Definities
 • Artikel 2. Toepasselijkheid
 • Artikel 3. Gebruik van de Website
 • Artikel 4. Rapportage aanvragen via de Website
 • Artikel 5. Facturatie en betaling
 • Artikel 6. Wijzigingen en onderhoud
 • Artikel 7. Intellectuele eigendom
 • Artikel 8. Aansprakelijkheid
 • Artikel 9. Uitsluiting van gebruik en verwijderen van Content
 • Artikel 10. Opzeggen van het Account
 • Artikel 11. Doorgifte van Content en persoonlijke gegevens
 • Artikel 12. Links naar andere websites
 • Artikel 13. Vrijwaring
 • Artikel 14. Klachten
 • Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context ondubbelzinnig een andere betekenis voortvloeit:

 • Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Aanvrager, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de Website van BOENTA.nl na het verstrekken van bijhorende inloggegevens;
 • Bemiddelingsovereenkomst: de afspraak tussen BOENTA.nl en Aanvrager op basis waarvan BOENTA.nl bemiddelt bij de totstandkoming van een Opdracht tussen Aanvrager en een Bouwkundig Adviseur;
 • BOENTA.nl: de tussenpersoon die bemiddelt bij de totstandkoming van een Opdracht tussen een Aanvrager en een Bouwkundig Adviseur en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 • Bouwkundig Adviseur: de natuurlijk of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n), die via de Website offerte-aanvragen ontvangt waarna mogelijk tussen Aanvrager en de Bouwkundig Adviseur een Opdracht tot stand komt;
 • Content: alle berichten, data, informatie, gegevens, tekst, muziek, geluid, foto, video of ander digitaal materiaal;
 • Gebruik(en): ieder gebruik van de Website daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot inladen (uploaden), opslaan (downloaden), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, het volgen van links naar andere websites en het verrichten van rechtshandelingen (zoals het verstrekken van een Opdracht aan een Bouwkundig Adviseur);
 • Opdracht: een overeenkomst van opdracht, welke door tussenkomst van BOENTA.nl tussen de Aanvrager en de Bouwkundig Adviseur tot stand komt, waarbij de Bouwkundig Adviseur zich tegen betaling verbindt tot het verrichten van werkzaamheden voor de Aanvrager.
 • Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat;
 • Website: de Website van BOENTA.nl, te bereiken via http://www.boenta.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BOENTA.nl met Aanvrager, waarbij BOENTA.nl optreedt als bemiddelaar tussen een Aanvrager en een Bouwkundig Adviseur, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de Aanvrager, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door BOENTA.nl uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door BOENTA.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Aanvrager kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat BOENTA.nl onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. BOENTA.nl behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn na het verstrijken van vier (4) weken vanaf het moment dat de Aanvrager van de wijziging in kennis is gesteld. Gedurende deze vier (4) weken heeft de Aanvrager het recht de Bemiddelingsovereenkomst tegen het ingaan van de voorgestelde wijziging, schriftelijk op te zeggen, tenzij BOENTA.nl aangeeft de Bemiddelingsovereenkomst alsnog onder de oorspronkelijke voorwaarden uit te zullen voeren. Indien de Aanvrager nalaat de Bemiddelingsovereenkomst binnen de gestelde termijn op te zeggen, wordt de Aanvrager geacht de nieuwe voorwaarden onverkort te hebben aanvaard en maken de gewijzigde voorwaarden integraal deel uit van de tussen partijen gesloten Bemiddelingsovereenkomst.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Bemiddelingsovereenkomst met BOENTA.nl in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BOENTA.nl vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BOENTA.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.

Artikel 3. Gebruik van de Website

 1. Het Account is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts door de Aanvrager zelf worden gebruikt. Door de Aanvrager opgegeven of ontvangen inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet met derden worden gedeeld of in gebruik worden gegeven.
 2. De Aanvrager verklaart en staat er voor in dat de informatie en gegevens die de Aanvrager op de Website invult juist, volledig en up-to-date is.
 3. De Aanvrager is verantwoordelijk voor de Content die hij of zij op de Website plaatst. De Aanvrager aanvaardt alle risico's die samenhangen met het gebruik van zijn of haar Content door derden, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid daarvan, alsmede de openbaarmaking door de Aanvrager van Content die de Aanvrager persoonlijk identificeerbaar maakt.
 4. De Aanvrager verklaart eigenaar te zijn dan wel over de vereiste machtigingen of toestemmingen te beschikken voor het plaatsen van de Content op de Website en het gebruik van de Content zoals in deze voorwaarden omschreven alsmede het verlenen van de rechten daarop.
 5. Alhoewel de inhoud van de Website met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kan BOENTA.nl geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van deze informatie. De Aanvrager begrijpt en erkent dat Aanvrager bij het gebruik van de Website en de daarop aangeboden diensten eventueel zal worden blootgesteld aan informatie en gegevens die feitelijk onjuist of onvolledig kan zijn. De Aanvrager doet afstand van alle rechten en/of (rechts)middelen waarover de Aanvrager (eventueel) met betrekking tot voormelde informatie en gegevens jegens BOENTA.nl beschikt.
 6. Het is de Aanvrager uitdrukkelijk – doch niet uitsluitend - verboden:
  • producten of diensten op de Website aan te bieden die bij wet zijn verboden of waarvan het aanbieden strafbaar is gesteld;
  • de Website te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;
  • de Website te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een lasterlijk, obsceen of (be)dreigend karakter;
  • de Website te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden (SPAM) zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van BOENTA.nl te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht;
  • wederrechtelijk gebruik te maken van de Website of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde Content;
  • zodanig gebruik te maken van de Website dat de Website daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
  • om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van BOENTA.nl op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op de Website gepubliceerde Content;
  • om enig gedeelte van de Website en/of de daartoe behorende systemen, programma’s, diensten en/of technologie te wijzigen of aan te passen;
  • om beveiliging gerelateerde onderdelen van de Website te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
  • om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van BOENTA.nl ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Website of de daarop vervatte systemen, programma’s, diensten en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere:
   • het (weder)verkopen van toegang tot de Website en/of de diensten van BOENTA.nl op een andere Website, met name met het doel om advertentie- en/of (abonnements)inkomsten te genereren; en/of
   • het verder verspreiden van de door BOENTA.nl aangeboden diensten, onder meer met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door BOENTA.nl gedreven ondernemingsactiviteiten;
  • om (een gedeelte van) de inhoud van de Website of (persoons)gegevens aangaande de bezoekers van de Website, al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem, te verzamelen of te vergaren.

Artikel 4. Rapportage aanvragen via de Website

 1. De Aanvrager geeft op de Website aan welk type bouwkeuring, energielabel of taxatie de Aanvrager wenst te vergelijken. Vervolgens dient de Aanvrager de gegevens in te vullen van het object dat gekeurd dient te worden. Vervolgens krijgt de Aanvrager een overzicht te zien van de bij BOENTA.nl aangesloten Bouwkundig Adviseurs met hun tarief en beoordeling.
 2. Wanneer de Aanvrager een keuze voor een bepaalde Bouwkundig Adviseur heeft gemaakt, kan de Aanvrager kiezen om een vrijblijvende offerte aan te vragen of om direct een Opdracht te plaatsen.
 3. Indien de Aanvrager kiest voor een vrijblijvende offerteaanvraag, dan dient de Aanvrager zijn gegevens in te vullen zodat BOENTA.nl de offerte van de Bouwkundig Adviseur aan de Aanvrager kan toesturen per e-mail. Tevens krijgt de Aanvrager toegang tot het persoonlijk account op de website. Indien de Aanvrager vervolgens akkoord wenst te gaan met de offerte en de Opdracht wil verstrekken, kan de Aanvrager de Opdracht direct via het online Account aan de Bouwkundig Adviseur verstrekken. Na het plaatsen van de Opdracht kan de aanvrager de status van de Opdracht in het online Account bekijken.
 4. Wanneer de Aanvrager in afwijking van lid 3 van dit artikel kiest voor het direct plaatsen van een Opdracht, dient de Aanvrager zijn gegevens in te vullen, waarna de Aanvrager toegang krijgt tot het persoonlijk Account op de Website, waarin de status van de Opdracht staat vermeld.
 5. Wanneer de Aanvrager een Opdracht heeft geplaatst, ontvangt de Aanvrager de contactgegevens van de geselecteerde Bouwkundig Adviseur. De Bouwkundig Adviseur zal contact met de Aanvrager opnemen om een afspraak in te plannen. De Aanvrager wordt doorlopend per e-mail op de hoogte gehouden van de status van de Opdracht, tevens kan de Aanvrager de status van de Opdracht ook volgen in het Account op de Website.

Artikel 5. Facturatie en betaling

 1. Zodra de rapportage gereed is, wordt deze door de Bouwkundig adviseur verzonden aan BOENTA.nl. De Aanvrager ontvangt vervolgens van BOENTA.nl een e-mail met de factuur en een betalingsverzoek via iDeal. Nadat de Aanvrager de betaling heeft verricht, kan de Aanvrager een beoordeling over de geleverde dienst geven en de rapportage van de Bouwkundig Adviseur direct downloaden.
 2. Eenmaal verrichtte betalingen worden niet aan de Aanvrager gerestitueerd, tenzij BOENTA.nl hiertoe op grond van een wettelijke bepaling gehouden zal zijn.
 3. Betaling van de Factuur dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door BOENTA.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 4. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Aanvrager van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 5. De Aanvrager is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke BOENTA.nl maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Aanvrager. In dat geval is de Aanvrager een vergoeding verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door BOENTA.nl gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6. Wijzigingen en onderhoud

 1. Het is BOENTA.nl toegestaan de Website en haar diensten op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen en voor zover BOENTA.nl dit nodig acht. BOENTA.nl heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming van de Aanvrager nodig.
 2. Voorts staat het BOENTA.nl vrij de Website of een gedeelte daarvan te verwijderen, af te sluiten voor gebruik of anderszins ontoegankelijk te maken.
 3. BOENTA.nl is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud of het opheffen van storingen haar Website en de achterliggende systemen, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarbij tot enige schadevergoeding of restitutie jegens de Aanvrager gehouden te zijn. BOENTA.nl is niet verplicht de Aanvrager van te voren over het buiten gebruik stellen van (een gedeelte van) de Website op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. De Content op de Website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOENTA.nl worden opgeslagen (met uitzondering van de Content die benodigd is om de Website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen.
 2. De Aanvrager geeft BOENTA.nl door het plaatsen van Content op de Website het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de Content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de Content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken, te verveelvoudigen of voor promotionele doeleinden aan te wenden.
 3. Voorts geeft de Aanvrager BOENTA.nl het recht om, als licentienemer van zijn of haar Content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de Content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.
 4. De Aanvrager geeft BOENTA.nl hierbij een volmacht om, indien en voor zover Aanvrager niet zelfstandig optreedt tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de Aanvrager in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de Aanvrager ten aanzien van de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de Aanvrager handelen ten aanzien van de Content. BOENTA.nl is hiertoe overigens geenszins verplicht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. BOENTA.nl is in geen geval partij bij enige tussen de Aanvrager en een Bouwkundig Adviseur, al of niet door tussenkomst van de Website, tot stand gekomen Opdracht. BOENTA.nl brengt vraag en aanbod bij elkaar en treedt daarbij slechts op als technisch internet platform (tussenpersoon).
 2. BOENTA.nl garandeert niet dat door het gebruik van haar Website, zoals het aanmaken van een Account, het aanvragen van een offerte of het plaatsen van een Opdracht via de Website van BOENTA.nl, daadwerkelijk enige Opdracht tussen de Aanvrager en een Bouwkundig Adviseur tot stand komt.
 3. BOENTA.nl stelt zich het adequaat functioneren van haar Website en de achterliggende systemen ten doel en streeft hierbij naar maximale beschikbaarheid en bereikbaarheid. BOENTA.nl staat er echter niet voor in dat haar Website of de achterliggende systemen altijd storingsvrij en volcontinu functioneren. BOENTA.nl wijst er in dit verband op dat zij hierbij afhankelijk is van derden. BOENTA.nl is dan ook niet aansprakelijk in geval externe oorzaken aan het functioneren van haar Website of de achterliggende systemen in de weg staan, ook is BOENTA.nl in dat geval niet gehouden tot enige restitutie of schadevergoeding.
 4. BOENTA.nl neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen om de veiligheid van haar Website en de achterliggende systemen zo goed mogelijk te waarborgen. Onderdeel hiervan is de beveiligde opslag van (persoons)gegevens. De Aanvrager blijft zelf verantwoordelijk voor de (beveiliging van) informatie welke zij via het internet verstuurt. Hierdoor is BOENTA.nl (ongeacht wie hiervoor verantwoordelijk is) dan ook niet aansprakelijk voor schade en/of verlies welke het gevolg is van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van de Website van BOENTA.nl, de achterliggende systemen of door BOENTA.nl opgeslagen (persoons)gegevens. Dit is slechts anders indien deze schade of dit verlies het directe gevolg is van een ernstige fout van BOENTA.nl of haar werknemers. De Aanvrager vrijwaart BOENTA.nl voor iedere aanspraak welke het gevolg is of kan zijn van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van de Website van BOENTA.nl, de achterliggende systemen of door BOENTA.nl opgeslagen (persoons)gegevens.
 5. BOENTA.nl kan niet garanderen dat:
  • a.haar Website aan alle eisen en wensen van de Aanvrager voldoet;
  • b.haar Website te allen tijde storingsvrij, veilig en foutloos is;
  • c.mogelijke fouten in software of programmacode gecorrigeerd (kunnen) worden.
 6. In het communicatieverkeer tussen de Aanvrager en een Bouwkundig Adviseur of tussen de Aanvrager en BOENTA.nl is BOENTA.nl op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet overkomen van boodschappen dan wel onduidelijke mededelingen veroorzaakt door het gebruik van de Website van BOENTA.nl.
 7. BOENTA.nl zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door of voortvloeiend uit:
  • een tussen de Aanvrager en een Bouwkundig Adviseur tot stand gekomen Opdracht;
  • het gebruik van de Website van BOENTA.nl;
  • softwarefouten in de Website van BOENTA.nl;
  • ontoegankelijkheid tot de Website van BOENTA.nl, wegens technische oorzaken, foutief verstrekte URL of een niet-functionerend e-mailadres van de Bouwkundig Adviseur;
  • onderhoud en calamiteiten;
  • onjuiste, onvolledige of niet actuele inhoud van de Website, waaronder van Accounts en beoordelingen;
  • de eventuele gevolgen van het handelen op grond van op de Website vermelde inhoud of via de Website van een Bouwkundig Adviseur verkregen rapportage;
  • ongeautoriseerde toegang tot of het onrechtmatig gebruik van de Website of systemen van BOENTA.nl door derden;
  • het onverhoopt kwijtraken van informatie of gegevens van de Aanvrager;
  • gevolgschade, letselschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Mocht BOENTA.nl aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van BOENTA.nl beperkt tot een bedrag van € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro).

Artikel 9. Uitsluiting van gebruik en verwijderen van Content

 1. BOENTA.nl verleent de Aanvrager toestemming om zich toegang te verstrekken tot de Website en diensten van BOENTA.nl en deze te gebruiken in overeenstemming met de onderhavige voorwaarden. BOENTA.nl behoudt zich het recht voor de Aanvrager de (verdere) toegang tot de Website en zijn of haar Account te weigeren en de Account van de Aanvrager op te heffen alsmede door de Aanvrager geplaatste Content van de Website en uit de systemen te verwijderen, zonder dat BOENTA.nl daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Aanvrager gehouden is, indien:
  • door de Aanvrager op de Website geplaatste Content onjuist, onvolledig, verouderd, misleidend, discriminerend, aanstootgevend, beledigend of in strijd met wet- en/of regelgeving is;
  • er een ernstig vermoeden bestaat dat de Aanvrager betrokken is bij frauduleuze handelingen en/of er sprake is van frauduleus gebruik of misbruik van de Website of de achterliggende systemen;
  • de Aanvrager zich niet conform de regels gesteld in deze algemene voorwaarden gedraagt; of
  • andere dringende en gegronde redenen BOENTA.nl hiertoe noodzaken.
 2. BOENTA.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor Content van de Aanvrager naar eigen inzicht aan te passen of van de Website te verwijderen indien deze Content naar mening van BOENTA.nl in strijd is met de inhoud van deze algemene voorwaarden of van toepassing zijn wet- en/of regelgeving, zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Aanvrager gehouden te zijn.
 3. Eventuele schade die BOENTA.nl lijdt als gevolg van het niet-naleven van de onderhavige voorwaarden door de Aanvrager, zal door BOENTA.nl integraal op de Aanvrager worden verhaald.
 4. BOENTA.nl is niet gehouden de gegevens van de Aanvrager of door de Aanvrager geplaatste Content na het opheffen van de Account van haar systemen te verwijderen, of nog langer opgeslagen te (doen) houden.

Artikel 10. Opzeggen van het Account

 1. De Aanvrager kan zijn Account te allen tijde opzeggen en van de Website laten verwijderen door zijn Account via het online op de Website ter beschikking gestelde contactformulier schriftelijk op te zeggen.
 2. Opzegging van de Account heeft niet als gevolg dat een reeds via de Website van BOENTA.nl aan een Bouwkundig Adviseur verstrekte Opdracht wordt beëindigd of geannuleerd. Reeds tussen de Aanvrager en een Bouwkundig Adviseur tot stand gekomen overeenkomsten dienen derhalve door de Aanvrager te worden gerespecteerd.

Artikel 11. Doorgifte van Content en persoonlijke gegevens

Door BOENTA.nl via de Website verzamelde (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op zorgvuldige wijze verwerkt en opgeslagen. De verzamelde gegevens worden door BOENTA.nl uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de Bemiddelingsovereenkomst en zal de benodigde gegevens aan de geselecteerde Bouwkundig Adviseur doorgeven. Daarnaast gebruikt BOENTA.nl deze gegevens om het surfgedrag van de Aanvrager in kaart te brengen en teneinde BOENTA.nl in staat te stellen de Website verder te optimaliseren. BOENTA.nl verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij BOENTA.nl de Aanvrager hiertoe uitdrukkelijk om toestemming heeft gevraagd.

Artikel 12. Links naar andere websites

De Website van BOENTA.nl bevat mogelijk links naar websites van derden. BOENTA.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door BOENTA.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Artikel 13. Vrijwaring

De Aanvrager vrijwaart BOENTA.nl voor eventuele aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aanspraken van derden (waaronder in ieder geval gebruikers en overige bezoekers), die in verband met het gebruik van de Website schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Aanvrager toerekenbaar is. Indien BOENTA.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Aanvrager gehouden BOENTA.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Aanvrager in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is BOENTA.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BOENTA.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Aanvrager.

Artikel 14. Klachten

 1. BOENTA.nl maakt geen onderdeel uit van een tussen de Aanvrager en de Bouwkundig Adviseur tot stand gekomen Opdracht en bemiddelt zodoende niet in het geval tussen deze partijen een geschil bestaat over de uitvoering van een Opdracht.
 2. Klachten over de werking van de Website of daarop aanwezige Content kunnen schriftelijk via het online op de Website ter beschikking gestelde contactformulier aan BOENTA.nl kenbaar worden gemaakt.
 3. Klachten dienen uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van de klacht aan BOENTA.nl te worden gemeld.
 4. BOENTA.nl spant zich in om eventuele klachten uiterlijk binnen vijf (5) dagen te beantwoorden en binnen dertig (30) dagen naar bevrediging af te handelen.
 5. Klachten die niet op de in dit artikel genoemde wijze of binnen de daarin gestelde termijn worden ingediend, worden niet door BOENTA.nl in behandeling genomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op het gebruik van de Website alsmede op iedere door BOENTA.nl gesloten en te sluiten Bemiddelingsovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een Bemiddelingsovereenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Bemiddelingsovereenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van BOENTA.nl, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.


Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo en mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, gedeeltelijk noch als geheel, worden vermenigvuldigd of geëxploiteerd. Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.nl